தம்பிலுவில் தாழையடி சிவன் ஆலயம் இணையதளம் உங்களை வரவேற்கிறது , இங்கு ஆலயம் சம்பந்தமான தரவுகளையும் , ஆலயத்தில் இடம்பெறும் சகல செயற்பாடுகளையும் அறியலாம் . உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு அனுப்புங்கள் sivan@thambiluvil.info
தற்போது இணையதளத்தில் தரவுகள் ஏற்ற படுகின்றன

ஆலயத்தின் கட்டட திற்கான உதவிகள் தேவை படுகின்றன

சிவாய நமக

தம்பிலுவில் தாழையடி சிவன் ஆலயம் ,  
எமது ஆலயம் தற்போது . . எமது பிரதேச மக்களின் உதவிகளுடன் தற்போது  கட்டப்பட்டு வருகின்றது  .
எமது ஆலயத்திற்கு உங்களது உதவிகள் தேவை படுகின்றன .
எமது ஆலயத்திற்கு உதவிகள் செய்ய விரும்புவோர் . எமது ஆலயத்தின் நிருவாகத்தை நாடவும் .

"என் கடன் பனி செய்து கிடப்பதே"
 
Thanks 
Photos By - Malarpiriyan Related Posts :
 

தம்பிலுவில் தாழையடி சிவன் ஆலயம் is proudly powered by Thambiluvil.info | Designed By R.Sayanolipavan